วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เเนวข้อสอบ  ภาค  ข.  ก.พ.

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   (ซี3เดิม)ดาวโหลดเอกสาร Word ได้ที่นี่

เนื้อหาถูกซ่อน จะแสดงเนื้อหาก็ต่อเมื่อคุณแสดงความเห็น


ตอนที่ 1 จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวแล้วทำเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคำตอบ1. เครือข่ายระดับต่อไปนี้ สามารถติดต่อส่งข้อมูลระหว่างเครื่องได้ไกลที่สุด
ก. เครือข่าย MAN
ข. เครือข่าย WAN
ค. เครือข่าย LAN
ง. ทุก ๆ เครือข่ายสามารถส่งข้อมูลได้ไกลเหมือน ๆ กัน ซึ่งอยู่ที่สายสัญญาณ

2. ข้อใดกล่าวถึงการทำงานแบบ Multiuser
ก. สามารถเปิดใช้คอมพิวเตอร์ได้ทีละหลาย ๆ  เครื่อง
ข. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีละหลาย ๆ หลาย ๆ โปรแกรม
ค. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ทีละหลาย ๆ งาน
ง. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันพร้อม ๆ กัน และใช้โปรแกรมได้ทีละหลาย ๆ โปรแกรม

3. ข้อใดเป็นความสามารถของคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า Multiprocessing
ก. สามารถเปิดใช้คอมพิวเตอร์ได้ทีละหลาย ๆ  เครื่อง
ข. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีละหลาย ๆ หลาย ๆ โปรแกรม
ค. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ทีละหลาย ๆ งาน
ง. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันพร้อม ๆ กัน และใช้โปรแกรมได้ทีละหลาย ๆ โปรแกรม

4. เครือข่ายระดับใดมักใช้สัญญาณดาวเทียมช่วยในการสื่อสาร
ก. เครือข่าย MAN
ข. เครือข่าย WAN
ค. เครือข่าย LAN
ง. ถูกทุกข้อ

5. ระบบเครื่อข่ายประเภทใดในปัจจุบันเป็นที่นิยมมากที่สุด
ก. เครือข่าย MAN
ข. เครือข่าย WAN
ค. เครือข่าย LAN
ง. เครือข่าย SAN

6. จากคำตอบข้อที่ 5 ข้อจำกัดของเครือข่ายประเภทนี้คือข้อใด
ก. ความเร็วต่ำ
ข. เชื่อมต่อในพื้นที่ที่จำกัด
ค. เชื่อมต่อในระยะทางที่จำกัด
ง. เชื่อมต่อเครือข่ายค่อนข้างซับซ้อน

7. เครือข่ายประเภทใดไม่มีมาตรฐานกำหนดให้ชัดเจน
ก. MAN
ข. WAN
ค. LAN
ง. SAN

8. ข้อใดกล่าวผิด
ก.เครือข่ายไร้สายมีความเร็วที่ต่ำกว่าเครือข่ายท้องถิ่น
ข. เครือข่ายท้องถิ่นมีขนาดเล็กกว่าเครือข่าย MAN
ค. เครือข่าย WAN เป็นเครือข่ายที่สามารถเลือกหนทางการส่งข้อมูลได้หลายวิธี
ง. เครือข่ายแบบไร้สายเป็นเครือข่ายที่มีข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูลน้อย

9. ข้อใดหมายถึง โปรโตคอล
ก. รูปแบบการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย
ข. มาตรฐานการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ค. ภาษากลางที่ใช้สื่อสารเพื่อติดต่อกันในเครือข่าย
ง. คุณสมบัติหนึ่งของมาตรฐาน IEEE 802
10. ISO โมเดล คือข้อใด
ก. องค์การระหว่างประเทศเพื่อกำหนดรูปแบบการติดต่อเครือข่าย
ข. มาตรฐานการสื่อสารคอมพิวเตอร์ระบบเปิด
ค. วิธีการเชื่อมต่อเครือข่ายวิธีหนึ่ง
ง. สมาคมเพื่อการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลบนเครือข่าย

11. ข้อใดกล่าวถึง IEEE ได้ถูกต้องที่สุด
ก. เป็นสถาบันกำหนดมาตรฐานของโปรโตคอล ที่ใช้เชื่อต่อ LAN
ข. วิธีการเชื่อต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ค. สมาคมเพื่อการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ง. องค์การระหว่างประเทศเพื่อกำหนดระดับของเครือข่าย

12. สิ่งใดในเครือข่ายที่ผู้ใช้ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้
ก. File Sever
ข. Network Interface Card
ค. Printer
ง. Application

13. Wirless LAN หมายถึงข้อใด
ก. เครือข่าย LAN ที่ใช้สาย UTP ในการเชื่อมต่อ
ข. เครือข่าย LAN ที่ใช้สาย Coxcial ในการเชื่อมต่อ
ค. เครือข่าย LAN ที่ใช้สาย Fiber Optic ในการเชื่อมต่อ
ง. เครือข่ายที่ไม่ใช้สายในการเชื่อมต่อแต่ใช้คลื่นวิทยุแทน

14. ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์ของเครือข่าย LAN ไม่ถูกต้อง
ก. การใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูลร่วมกัน หมายถึง การเก็บข้อมูลที่ File Sever
ข. การใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงร่วมกัน หมายถึง การใช้อุปกรณ์ทุก ๆ อุปกรณ์ที่ต่อเชื่อมในระบบ
ค. การใช้งานในลักษณะผู้ใช้หลาย ๆ คน ผู้ใช้ทุกคนใช้โปรแกรมหรือข้อมูลทุกอย่างจากทุก ๆ แหล่งข้อมูลในระบบเครือข่าย
ง. การใช้โปรแกรมร่วมกัน หมายถึง ตัวโปรแกรมเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับ LAN ได้โดยติดตั้งที่เครื่อง Sever เพียงแหล่งเดียว และ Sever จะคอยบริการซอฟต์แวร์ให้กับคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย
15. สิ่งใดต่อไปนี้มีความจำเป็นต้องใช้ในการเชื่อต่อเครือข่ายแบบ BUS น้อยที่สุด
ก. LAN Card
ข. Network Operating System
ค. HUB
ง. Topology

16. อุปกรณ์ในข้อใดทำหน้าที่แปลงสัญญาณจากสัญญาณอนาล๊อคเป็นสัญญาณดิจิตอลหรือจากสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณอนาล๊อค
ก. User Card
ข. LAN Card
ค. Network Interface Card
ง. ข้อ ข. และ ค. ถูก

17. สายสัญญาณใดมีความสามารถในการส่งสัญญาณเร็วที่สุด
ก. Coaxial Cable
ข. Shielded Twisted Pair Cable
ค. Unshielded Twisted Pair Cable
ง. Fiber Optic Cable

18. สายโคแอ๊กเชียลมีโครงสร้างที่เหมือนกับสายใดในบ้านเรา
ก.สายโทรศัพท์
ข. สายอากาศทีวี
ค. สายไฟ
ง. สายลวดทองแดง

19. สายคู่บิดเกลียวมีโครงสร้างที่เหมือนกับสายใดในบ้านเรา
ก.สายโทรศัพท์
ข. สายอากาศทีวี
ค. สายไฟ
ง. สายลวดทองแดง

20. ข้อดีของสายคู่บิดเกลียวคือ
ก. ราคาแพง
ข. เป็นสายที่เปราะและหักในได้ง่าย
ค. เกิดสัญญาณรบกวนได้ง่าย
ง. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค

21. สายสัญญาณประเภทใดที่มีราคาแพงที่สุด
ก. สายโคแอ๊กเชียล
ข. สายไฟเบอร์ออฟติก
ค. สายยูทีพี
ง. สายเอสทีพี

22 ข้อใดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมเครือข่ายสองระบบเข้าด้วยกัน
ก. HUB
ข. Connecter
ค. Router
ง. Conectrator

23. Terminator มีหน้าที่อย่างไร
ก. เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ต่อหัวเข้ากับสาย
ข. อุปกรณ์ที่ใช้ปิดสัญญาณหัวท้ายเครือข่ายเพื่อป้องกันสัญญาณรั่ว
ค. แผงวงจรที่เสียบกับเครื่องเพื่อเชื่อมสายต่อเป็นเครือข่าย
ง. อุปกรณ์ศูนย์กลางของสายส่งสัญญาณรับทาวงเดียวออกหลายทาง หรือรับหลายทางออกทางเดียว

24. HUB หมายถึงข้อใด
ก. เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ต่อหัวเข้ากับสาย
ข. อุปกรณ์ที่ใช้ปิดสัญญาณหัวท้ายเครือข่ายเพื่อป้องกันสัญญาณรั่ว
ค. แผงวงจรที่เสียบกับเครื่องเพื่อเชื่อมสายต่อเป็นเครือข่าย
ง. อุปกรณ์ศูนย์กลางของสายส่งสัญญาณรับทาวงเดียวออกหลายทาง หรือรับหลายทางออกทางเดียว

25. ข้อใดเป็นลักษณะของสาย UTP
ก. เหมือนสายสัญญาณโทรศัพท์มีทองแดงอยู่ตรงแนวกลางหุ้มด้วยฉนวนและสายดิน
ข. เหมือนสายโทรศัพท์ตามบ้านภายในประกอบด้วยสายทองแดง 4 เส้น และหุ้มด้วยฉนวนภายนอก
ค. คล้ายสายโทรศัพท์ตามบ้านภายในประกอบด้วยสายทองแดง 8 เส้น
ง. คล้ายสายโทรศัพท์ตามบ้านภายในประกอบด้วยสายทองแดง 8 เส้น ด้านนอกมีฉนวนหุ้ม

26. ข้อใดกล่าวถึง Topology ได้ถูกต้อง
ก. เหมือนสายสัญญาณโทรศัพท์มีทองแดงอยู่ตรงแนวกลางหุ้มด้วยฉนวนและสายดิน
ข. เหมือนสายโทรศัพท์ตามบ้านภายในประกอบด้วยสายทองแดง 4 เส้น และหุ้มด้วยฉนวนภายนอก
ค. คล้ายสายโทรศัพท์ตามบ้านภายในประกอบด้วยสายทองแดง 8 เส้น
ง. คล้ายสายโทรศัพท์ตามบ้านภายในประกอบด้วยสายทองแดง 8 เส้น ด้านนอกมีฉนวนหุ้ม

27. หากระบบเครือข่ายที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ใดที่ทำให้ระบบนั้นสามารถเชื่อมโยงกันได้
ก. Router
ข. Geteway
ค. Repeater
ง. Bridge

จงใช้คำตอบต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 28- 30
ก. การเชื่อมต่อที่ทุก ๆ work Station จะใช้สายในการเดินทางข้อมูลร่วมกัน
ข. การเชื่อมต่อที่ทุก ๆ work Station มาเชื่อมต่อรวมกันกับอุปกรณ์ตัวกลาง
ค. การเชื่อมต่อที่ทุก ๆ work Station มาเชื่อมกัน ซึ่งมีลักษณะคล้ายวงกลม
ง. การเชื่อมต่อที่ทุก ๆ work Station มารวมกัน โดยใช้รูปแบบวิธีการของข้อ ก ข ค มาต่อแบบผวมผสาน

28. การเชื่อต่อเครือข่ายแบบ Ring
29. การเชื่อต่อเครือข่ายแบบ Bus
30. การเชื่อต่อเครือข่ายแบบ Star

31. Topology แบบใดที่ต้องมีสายสัญญาณเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนเครื่องที่ใช้งานในเครือข่าย
ก. BUS
ข. STAR
ค. RING
ง. Ethernet

32. จากข้อ 31 Topology นี้มีข้อดีทางด้านใด
ก. เป็น Topology ที่ง่ายต่อการติดตั้งสามารถเชื่อต่อเข้ากับสายแกนหลักได้ทันที
ข. หากสายสัญญาณหลุดหรือเสียหายก็ไม่มีผลกระทบต่อระบบ
ค. ใช้สายส่งข้อมูลน้อย ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

คำตอบต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 33 – 38
ก. BUS
ข. STAR
ค. RING
ง. Ethernet

33. การเชื่อต่อเครือข่ายแบบใดที่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบ Loop
34. การเชื่อมต่อเครือข่ายรูปแบบใดที่เปรียบเหมือนถนนข้อมูล Highway
35. การเชื่อมต่อเครือข่ายรูปแบบใดที่ต้องมีอุปกรณ์จุดศูนย์กลางที่เรียกว่า HUB เป็นตัวช่วย
36. “ต้องใช้สายจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับการเชื่อมต่อชนิดอื่น” คำกล่าวนี้เป็นข้อจำกัดของการเชื่อมต่อรูปแบบใด
37. “หากมีเส้นใดเส้นหนึ่งหลุดไปหรือเสียจะทำให้ระบบนี้หยุดการทำงานทันที” เป็นข้อเสียของการเชื่อมต่อรูปแบบใด
38. รูปแบบการเชื่อมต่อแบบใดหากมีจุดผิดพลาดหรือทำงานขัดข้องจะหาง่ายและไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานทั้งระบบ

39.Repeater รีพีเตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ไว้ทำอะไร
ก. ช่วยให้ระบบต่าง ๆ สามารถทำงานร่วมกันได้
ข. ช่วยให้ระบบที่มีโปรโตคอลต่างกัน สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกัน
ค. ช่วยให้ระบบสามารถช่วยยืดระยะทางไปได้ไกลกว่าเดิม
ง. เป็นอุปกรณ์ที่ดักสัญญาณรบกวนภายในเครือข่าย

40. ข้อใดให้ความหมายของโปรแกรมไดร์เวอร์ได้ดีที่สุด
ก. คือชุดโปรแกรมที่ผู้ชื้อต้องเขียนขึ้นมาเพื่อจัดการกับอุปกรณ์
ข. คือชุดโปรแกรมที่บริษัทผู้ผลิต ๆ ขึ้นมา ซึ่งผู้ชื้อจะได้มาพร้อมกับการซื้ออุปกรณ์นั้น และนำอุปกรณ์นั้นติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์ พร้อมกับชุดโปรแกรมที่แนบมา เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์นั้นได้
ค. คือชุดโปรแกรมที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้งานเฉพาะอุปกรณ์ด้านเครือข่าย เพื่อให้การทำงานบนเครือข่ายมีประสิทธิภาพสูงสุด
ง. คือฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่เป็นลักษณะ Plug & Play สามารถเสียบแล้วใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องทำการติดตั้งโปรแกรมชุดใด ๆ

ตอนที่ 2จงทำเครื่องหมาย  / ข้อที่เห็นว่าถูก และเครื่องหมาย X ข้อที่เห็นว่าผิด ( ทำในกระดาษช่อง ข )

41. โปรโตคอลที่ใช้กันในเครือข่ายจะมีเพียงโปรโตคอลเดียวที่กำหนดเป็นมาตรฐาน
42. การประมวลผลแบบกระจายจะเพิ่มภาระการทำงานของศูนย์บริการมาก
43. HUB เป็นอุปกรณ์ที่เป็น Repeater ในตัว
44. การต่อระบบเครือข่ายนั้นจะต้องต่อแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถที่จะนำมาผสมกันได้
45. เครือข่ายประเภทที่ได้ชื่อว่า Metropolitan Area Network จัดได้ว่าเป็นเครือข่ายที่ตั้งใช้งานอยู่ในบริเวณที่อยู่ในอาคารเดียวกัน หรือละแวกเดียงกัน
46. Topology หมายถึง รูปแบบ/วิธีการ ของการเชื่อต่อของระบบเครือข่าย
47. ระบบปฏิบัติการที่ใช้บนเครือข่าย เช่น DOS  WINDOWS  95
48. MULTIUSER หมายถึงการทำงานในลักษณะที่ผู้ใช้สามารถใช้โปรแกรมหรือข้อมูลจากแหล่งเดียวกันหลาย ๆ คน
49. ระบบเครือข่ายจะมีอยู่ 2 ประเภท คือ เครือข่าย WAN และ LAN
50. Application Software คือ ซอฟต์แวร์ที่สร้างขั้นมาเฉพาะงานด้านใดด้านหนึ่ง เช่น WORD

ตอนที่ 3จากข้อต่อไปนี้จงนำข้อความข้างล่างมาจับคู่เพื่อให้มีความหมายตรงกัน ( ทำในกระดาษคำตอบในช่อง ข)
51. HUB
52. Router
53. Coaxial Cable
54. Terminator
55. Netware
56. Shielded Twisted Pair
57. Network Interface Card
58. Electronic Mail
59. Local Area Network
60. Wireless LAN

A.   แผงวงจรเครือข่ายที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณการรับ – ส่งข้อมูล
B.   อุปกรณ์ใช้ปิดสัญญาณหัวท้ายของเครือข่ายที่สามารถใช้อุปกรณ์ร่วมกัน
C.   ความสามารถหนึ่งของเครือข่ายที่สามารถใช้อุปกรณ์ร่วมกัน
D.   อุปกรณ์อย่างหนึ่งที่เชื่อมเครือข่ายสองระบบให้เข้าเป็นระบบเดียวกัน
E.   อุปกรณ์เครือข่ายที่รับสัญญาณมาทางเดียว แล้วกระจายไปหลายทาง หรือรับข้อมูลจากหลายทางแล้วส่งไปทางเดียว
F.   การส่งข้อมูลข่าวสารถึงกันในลักษณะจดหมายโดยผ่านคอมพิวเตอร์
G.   ระบบเครือข่ายที่ไม่ต้องใช้สัญญาณในการเชื่อมต่อ แต่ใช้สัญญาณคลื่นวิทยุแทน
H.   สายสัญญาณชนิดหนึ่งที่ใช้เชื่อมต่อระบบ LAN มี 8 เส้น สายชนิดนี้จะไม่มีซีลหุ้มเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน
I.   สายสัญญาณชนิดหนึ่งที่ใช้เชื่อต่อระบบ LAN มี 8 เส้น สายชนิดนี้จะไม่มีซีลหุ้มเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน
J.   สายสัญญาณชนิดหนึ่งที่คล้ายสายโทรศัพท์ มีฉนวนและสายดินประกอบ
K.   ระบบเครือข่ายชนิดหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นเครือข่ายระดับบริเวณ
L.   Network Operating System
M.   การทำงานในระดับที่มีผู้ใช้หลายคน สามารถดึงข้อมูลจากแหล่งเดียวกันได้

TOP

จงวงกลมล้อมรอบตัวเลือกที่ถูกที่สุด
1.  ทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  เรียกว่าอะไร
        ก.   ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์                ข.  การรับรู้ด้านคอมพิวเตอร์
        ค.   การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์                ง.   เครือข่ายคอมพิวเตอร์
        จ.   การตื่นตัวทางคอมพิวเตอร์
2.  ตัวเลือกในข้อใดประกอบด้วย คีย์บอร์ด  เมาส์  จอภาพ  หน่วยระบบ  และอุปกรณ์อื่น ๆ
        ก.   บุคลากร                                ข.   ระเบียบปฏิบัติการ
        ค.   ฮาร์ดแวร์                                ง.   หน่วยระบบ
        จ.   สารสนเทศ
3.  ซอฟต์แวร์ระบบในข้อใดที่สำคัญที่สุด
        ก.   โปรแกรมประมวลผลคำ                ข.   โปรแกรมระบบจักการฐานข้อมูล
        ค.   โปรแกรมระบบปฏิบัติการ                ง.   ซอฟต์แวร์ประยุกต์
        จ.   ระบบสารสนเทศ
4.  โปรแกรมเบราว์เซอร์  โปรแกรมประมวลผลคำ  และโปรแกรมตารางคำนวณ  เป็น  
     โปรแกรมประเภทใด
        ก.  ซอฟต์แวร์ประยุกต์พิเศษ                ข.  ซอฟต์แวร์ประยุกต์เอนกประสงค์
        ค.  ซอฟต์แวร์ขั้นสูง                        ง.  โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์
        จ.  โปรแกรมสื่อประสม                  
5.  โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์  เรียกอย่างหนึ่งว่าอะไร
        ก.  พีดีเอ                                ข.  คอมพิวเตอร์วางตัก
        ค.  ปาล์มท็อปคอมพิวเตอร์                ง.  คอมพิวเตอร์ขนาดกลาง
        จ.  มินิคอมพิวเตอร์
6.  คำที่ใช้แทนหน่วยความจำชั่วคราวคือคำใด
        ก.  พีดีเอ                                ข.  ซีดี
        ค.  แรม                                        ง.  ดีวีดี
        จ.  ไอที


7.  ดิสก์ประเภทใดที่ใช้เทคโนโลยีแสงเลเซอร์
        ก.  ฮาร์ดดิสก์                                ข.  ฟล็อปปี้ดิสก์
        ค.  จานแสง                                ง.  ดิสเก็ต
        จ.  ฮาร์ดแวร์
8.  ไฟล์ที่ประกอบด้วยเอกสารประกอบการบรรยายสำหรับผู้ฟัง  บันทึกสำหรับผู้พูด  และ  
      สไลด์อิเล็กทรอนิกส์  เป็นไฟล์ประเภทใด
        ก.  ไฟล์เอกสาร                                ข.  ไฟล์ฐานข้อมูล
        ค.  ไฟล์แผ่นตารางทำการ                        ง.  ไฟล์การนำเสนอ
        จ.  ฟล็อปปี้ดิสก์
9.  คำที่ใช้อ้างอิงถึงอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง คือคำใด
        ก.  ภาวะเชื่อมต่อ                                ข.  การปฏิวัติไร้สาย
        ค.  อินเตอร์เน็ต                                ง.  ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์
        จ.  เวิลด์ไวด์เว็บ
10.  เครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลก  เรียกว่าอะไร
        ก.  อินเตอร์เน็ต                                ข.  เวิลด์ไวด์เว็บ
        ค.  เว็บไซต์                                ง.  เว็บ
        จ.  การปฏิวัติไร้สาย
จงวงกลมล้อมรอบตัวเลือกที่ถูกที่สุด2 s" U& t# l+ V+ `- j
1.  อินเตอร์เน็ตเกิดขึ้นในปี  ค.ศ.  1969  ขณะที่สหรัฐอเมริกาค้นพบพัฒนาเครือข่าย คอมพิวเตอร์
  ของประเทศเรียกว่า________________
        ก.  ARPANET       ข.  CERN
        ค.  The   Web         ง.  WWW
        จ.  RC# f$ P% ~2 j2 t1 G
2.  ________________ใช้สายโทรศัพท์และมีเขตบริการเฉพาะบางพื้นที่
        ก.  ผู้ใช้บริการแบบไร้สาย                ข.  ผู้ให้บริการครอบคลุมทั้งพื้นที่
        ค.  ผู้ให้บริการท้องถิ่น                        ง.  ผู้ให้บริการบางพื้นที่
        จ.  ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อการค้า
3.  เว็บ_____________เป็นคอมพิวเตอร์ที่เก็บเอกสารและแบ่งปันให้ผู้อื่นได้ร่วมใช้งาน/ a$ P/ l# d- x/ h. @( b. b8 W
        ก.  เอเจนต์                                ข.  เบราว์เซอร์
        ค.  ค้นหา                                ง.  เซิร์ฟเวอร์1 c  S' t# t) W' c! k
        จ.  เพจ2 r1 Q( G9 X1 E8 f
4.  ถ้าต้องการมีส่วนร่วมในการสนทนาจะต้องเลือก________________จึงจะสามารถสื่อสารกับคน
     อื่นได้เหมือนกับการพูดคุยกันจริง ๆ 9 r. `; [* R$ P- H8 ]! H) h
        ก.  signal                                ข.  Index( j6 _" B# ?/ U. N; B
        ค.  engine                                ง.  List
        จ.  channel7 ]. V3 n- o% X2 |
5.  ________________เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์  เปิดและส่งผ่านข้อมูล  แสดงข้อความและรูปภาพ   
     มีส่วนติดต่อกับผู้ใช้สำหรับผู้ใช้อินเตอร์เน็ตและเว็บไม่ซับซ้อน1 e: L8 x. o) s9 W5 k
        ก.  บอต                                        ข.  เบราว์เซอร์
        ค.  จาวา                                        ง.  โปรแกรมเว็บอรรถประโยชน์
        จ.  วิชาร์ด* ]" b1 A2 [2 H; F
N- M8 K5 G
6.  การค้นหาแบบไดเรกเทอรีหรือ________________คุณสามารถเลือกประเภท  และกำหนด
     สารสนเทศที่ต้องการในกรอบแคบ ๆ ได้: j& ?& a9 H7 V* o& Q6 _: @
        ก.  แพ็กเก็ต                                ข.  คำสำคัญ4 o' T' H4 y, B8 l5 j1 |4 Z6 J
        ค.  ดัชนี                                        ง.  คำเฉพาะทาง+ |% g4 N/ D6 E# A8 h0 S5 ?
        จ.  หัวเรื่อง  3 N9 ]! N& t! C6 `. K  E4 s
7.  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ_____________บุคคลสามารถขายสินค้าไปยังบุคคลอื่นได้โดย
    ไม่ต้องพบกัน
        ก.  C2C                                        ข.  B2C9 Y$ d) h) j" f- j$ V+ O# g4 v
        ค.  B2B                                        ค.  C2I' h1 z% J+ x/ Y2 u9 r
        จ.  2I
8.  _____________เป็นการซื้อขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ต* [7 o& \) Z/ w6 u' f: v
        ก.  แชต                                        ข.  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
        ค.  เอฟทีพี                                ง.  บัญชีจ่าหน้า( Z1 x) ^5 y1 c2 P& y
        จ.  ยูสเน็ต
9.  _____________เป็นโปรแกรมที่โหลดมาอัตโนมัติและทำงานในเป็นส่วนหนึ่งของเบราว์เซอร์
        ก.  ปลั๊กอิน                                ข.  ยูทิลิตี
        ค.  บิต                                        ง.  เอเจนต์
        จ.  แอพเพล็ต  n; P7 [$ @1 N1 k! F7 V7 q
10.  _____________เป็นอาชญากรที่มีความสามารถพิเศษในการขโมย  และใช้บัตรเครดิตของผู้อื่น
        ก.  Client                                ข.  Carders1 o: a* u4 U" i% C* p
        ค.  Servers                                ง.  Telnetters

TOP

จงวงกลมล้อมรอบตัวเลือกที่ถูกที่สุด
1.  ซอฟต์แวร์ประยุกต์อเนกประสงค์มีอีกชื่อหนึ่งว่าอะไร* D9 p$ F9 k! z6 A. N$ Z
        ก.  ชุดซอฟต์แวร์                                ข.  ซอฟต์แวร์ระดับสูง
        ค.  ซอฟต์แวร์พื้นฐาน                        ง.  ซอฟต์แวร์เฉพาะด้าน, t$ l  a, g; Q2 Q* ?
        จ.  ไม่มีข้อใดถูก2 L4 D" p+ L' @  ]6 R1 R
2.  มัลติมีเดีย  การเขียนเว็บ  กราฟิก  และความจริงเสมือน  จัดอยู่ในซอฟต์แวร์ประเภทใด
        ก.  ซอฟต์แวร์เฉพาะ                        ข.  ซอฟต์แวร์ทั่วไป; z! Y- k+ u$ K0 t' ]& S
        ค.  ซอฟต์แวร์พื้นฐาน                        ง.  ซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการค้า2 X- |2 o% i0 Q" r! \$ F
        จ.  ข้อ  ข.  และ  ค.  ถูก                        
3.  ________เป็นสูตรที่ทำขึ้นไว้ล่วงหน้าสำหรับการคำนวณ
        ก.  ฟังก์ชั่น                                ข.  แมโคร& W7 U  V( R( {- ^( K* O0 l
        ค.  แม่แบบ                                ง.  เครื่องคำนวณ
        จ.  ไม่มีข้อใดถูก6 A: w* l& n) q. c$ r
4.  ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์จะมีการเก็บข้อมูลอยู่ในรูปแบบของอะไร
        ก.  ฟิลด์                                        ข.  คอลัมน์/ N  X* s; D# s- k  P% h5 t/ d) L
        ค.  เรคคอร์ด                                ง.  ตาราง6 ~' H1 G! s& T3 V3 E8 h' C& m, v
        จ.  แถว8 _: B" N* L* D( {: ^) B
5.  ระบบจัดการฐานข้อมูลประกอบด้วยตารางที่สร้างขึ้นจากแถวหรือที่เรียกว่า_________ ( s( ~3 I8 y. g
     และคอลัมน์หรือที่เรียกว่า_________
        ก.  ฟิลด์ , เรคคอร์ด                        ข.  เรคคอร์ด , ฟิลด์
        ค.  ที่อยู่ , ฟิลด์                                ง.  ช่วงข้อมูล , แผ่นงาน
        จ.  เรคคอร์ด , ช่วงข้อมูล0 A3 V6 _6 H4 u. J
6.  โปรแกรมกราฟิกเพื่อการนำเสนอส่วนใหญ่จะมีการจัดเตรียม_________เพื่อช่วยแนะนำ
      ผู้ใช้ทีละขั้นในการสร้างงานนำเสนอ" r5 P1 M/ w. a( B
        ก.  ไดอะล็อกบ๊อกซ์                        ข.  ไอคอน
        ค.  การจัดรูปแบบ                        ง.  แถบเมนู
        จ.  วิชาร์ด

7.  ไฟล์ที่รับวัตถุสำหรับเชื่อมโยงหรือฝังตัวเรียกว่าอะไร7 [: w, a, q/ e
        ก.  ไฟล์ปลายทาง                        ข.  ไฟล์ต้นทาง
        ค.  ไฟล์เค้าร่าง                                ง.  ไฟล์สนับสนุน  o) X, N5 e5 ~
        จ.  ไฟล์แหล่งข้อมูล# `$ D+ f6 }# D2 i  G. l) J
8.  การที่วัตถุในไฟล์ปลายทางถูกปรับปรุงโดยอัตโนมัติเมื่อมีการแก้ไขไฟล์แหล่งข้อมูลนั้น  วัตถุ 4 V# v: B) p  c9 X& r
     นั้นจะถูกต้อง__________" X1 N. n8 c  D' C
        ก.  ฝังตัว                                ข.  เชื่อมโยง
        ค.  แทนที่                                ง.  ตัดสินใจ1 O5 d5 s) K5 E! G. P
        จ.  แก้ไข
9.  ซอฟต์แวร์ใดที่มีการรวบรวมความสามารถของโปรแกรมประมวลผลคำ  แผ่นตารางทำการ  ! z# Y( q- _, s+ d3 {- L( R& P# _
     ระบบการจัดการฐานข้อมูลและอื่น ๆ  ให้อยู่ในโปรแกรมเดียวกัน/ d8 C7 L* ]0 v% V! M* j2 x
        ก.  ซอฟต์แวร์                                 ข.  ชุดซอฟต์แวร์
        ค.  ซอฟต์แวร์บูรณาการ                 ง.  ผู้จัดการโปรแกรม  ^; {+ t  w! }0 M9 H& L; S
        จ.  ไม่มีข้อถูก
% l0 Q/ h- K. ~

10.  ชุดซอฟต์แวร์___________รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่าชุดซอฟต์แวร์ช่วยเพิ่มผลผลิต
        ก.  ส่วนบุคคล                                ข.  อรรถประโยชน์
        ค.  เฉพาะด้าน                                ง.  ระดับสูง
        จ.  ธุรกิจ

TOP

แบบทดสอบ( C) A9 Z5 K- x$ }& o! k4 \
8 Y6 w$ S+ i$ l/ C4 ?
จงวงกลมล้อมรอบตัวเลือกที่ถูกที่สุด6 l) g! k0 T  `) g7 A- D0 E+ G
1.  ______________แสดงการไหลของข้อมูล  และโครงสร้าง  ในการนำเสนอสื่อประสม
        ก.  แผนภาพกราฟิก                        ข.  ผังเรื่องราว
        ค.  การนำเสนอสื่อประสม                ง.  โปรแกรมแก้ไขภาพ+ q7 ?- B1 Z: r/ o9 d
        จ.  สภาพแวดล้อมเสมือน2 p: |6 v; Q5 V8 s$ P" _# l
2.  ______________ทำให้สามารถตัดต่อ  ใส่ลูกเล่นเพิ่ม  และเพิ่มวีดีโ อดิจิทัลได้! Z) A# U- ~9 f8 ?1 a
        ก.  ซอฟต์แวร์ตัดต่อวีดีโอ                        ข.  ซอฟต์แวร์ตัดต่อเสียง
        ค.  โปรแกรมวาดภาพ                        ง.  เบราว์เซอร์
        จ.  แอนนิเมชัน
3.  _______________เน้นการออกแบบเพจ  และการวางรูปแบบกระดาษซึ่งยืดหยุ่นกว่าโปรแกรม
    ประมวลผลคำ2 J3 E  w& E- O
        ก.  โปรแกรมจัดพิมพ์เอกสารแบบตั้งโต๊ะ        ข.  โปรแกรมสร้างภาพกราฟิก2 `) }) W5 C) E#   ค.  โปรแกรมสร้างเว็บเพจ                ง.  โปรแกรมสร้างสื่อประสม9 `. w. s) x2 H( q
        จ.  โปรแกรมแฟลช
4.  _______________แสดงข้อความที่เคลื่อนไหวได้  และมีการโต้ตอบที่ซับซ้อน1 ?2 u$ b5 }* R'
        ก.  วีอาร์                                ข.  โปรแกรมสร้างภาพกราฟิก
        ค.  ชุดกราฟิก                                ง.  แอนนิเมชัน
        จ.  ภาพเวกเตอร์$ I! F4 ?/ t- r  n
5.  ระบบผู้เชี่ยวชาญ  ใช้_____________ในการเก็บค่าความจริงเฉพาะ  และกฎสำหรับการตัดสินใจ
        ก.  หุ่นยนต์                                ข.  ฟัซซี่ลอจิก; G/ L' J; F. p! N8 A1 ^6 g" B
        ค.  ผังเรื่องราว                                ง.  ฐานความรู้% P/ u/ W, s/ e( g
        จ.  ปฏิกิริยาตอบสนอง
6.  ระบบผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ใช้_______________ที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถตอบคำถามใกล้เคียง #     กับมนุษย์ได้
        ก.  แพ็กเก็ต                                ข.  ฟัซซี่ลอจิก
        ค.  หุ่นยนต์                                ง.  ผังเรื่องราว) v* u: d: B) h3 l) S6 C8 H  F7 c! z% N
        จ.  ภาพเวกเตอร์7 ^: e# l0 i  \5 Y4 [, ^, }- E

7.  ตำรวจและทหาร  ใช้____________เป็นอุปกรณ์สำหรับบอกที่ตั้งและเก็บกู้วัตถุระเบิด3 w" C3        ก.  หุ่นที่เคลื่อนที่ได้                        ข.  โอเอสไอ$ A3 e( Y+ v: G! k( w9 }
        ค.  หุ่นยนต์โรงงาน                        ง.  ระบบรับรู้8 D9 V9 t5 c4 u5 Z' _
        จ.  ฟัซซี่ลอจิก
8.  _____________เชื่อมโยงหน้าที่เกี่ยวข้องกันไว้ด้วยกันในรูปแบบการนำเสนอสื่อประสม
        ก.  หุ่นยนต์                                 ข.  บิตแมพ$ e( B8 M1 i( b  G6 r& a) ?- U# s
        ค.  ปุ่ม                                        ง.  เวกเตอร์4 R: q; n$ }. z
        จ.  การโต้ตอบ2 ~+ O- i! Z2 V$ {
9.  สัญชาตญาณ  การจำ  และการให้เหตุผล  ใช้ในการแก้ปัญหาแบบ_____________
        ก.  โครงสร้าง                                ข.  ไม่มีโครงสร้าง
        ค.  ฐานความรู้                                ง.  ทั้งข้อ  ก.  และข้อ  ข.: R1 ]& c: |# N
        จ.  ไม่มีข้อถูก( }1 F$ ]- c6 l9 E( W
10.  โปรแกรมสำหรับวาดภาพ  ใช้สำหรับการแก้ไข______________ในขณะที่โปรแกรมสำหรับ  
        แก้ไขภาพใช้สำหรับการแก้ไข________________
        ก.  ภาพบิตแมพ , ภาพเวกเตอร์                ข.  ภาพเวกเตอร์ , ภาพบิตแมพ1 f: I/ j' f- m3 p8 R
        ค.  การเชื่อมโยง , ปุ่ม                        ง.  การเชื่อมโยง , ภาพบิตแมพ
        จ.  ภาพกราฟิก , แอนนิเมชัน

แบบทดสอบ2 A: l9 v1 d8 Y% @
, P; Q# X$ G8 [% \# r' x5 C6 t
จงวงกลมล้อมรอบตัวเลือกที่ถูกที่สุด: N- r4 R& [* W( J
1.  โปรแกรมอรรถประโยชน์  หมายถึง_____________2 x$ K7 A2 L) Q+ _  Y2 @1 S
        ก.  ระบบปฏิบัติการ                        ข.  ยูทิลิตี0 A2 @# n# [# }
        ค.  ดีไวซ์ไดรเวอร์                        ง.  ตัวแปลภาษา
        จ.  ส่วนติดต่อกับผู้ใช้. s9 O  r# T# M( }% B' e
2.  _______________เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อให้อุปกรณ์รับเข้า  และอุปกรณ์ส่งออก
     สามารถติดต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ได้
        ก.  ยูทิลิตี                                ข.  ทรัพยากร: j  c4 E5 F& X  i! S( H) p( g" c; {
        ค.  ดีไวซ์ไดรเวอร์                        ง.  จียูไอ
        จ.  หน้าต่าง
3.  ตัวแปลภาษา ทำหน้าที่แปลโปรแกรมภาษาโปรแกรมให้อยู่ในรูป_______________% C2 |. b,        ก.  ภาษาเครื่อง                                ข.  ยูนิกซ์
        ค.  โปรแกรมอรรถประโยชน์                ง.  ระบบปฏิบัติการ
        จ.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง7 i; c; G- C; P! J$ j" n
1 \5 [! R6 X& o" O
4.  ระบบปฏิบัติการที่ใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ  หมายถึง______________6 X  v6 o3    ก.  ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย          ข.  ระบบปฏิบัติการแบบฝังตัว- _' h" s( N$ P) Q
        ค.  ระบบปฏิบัติการแบบไคลแอนด์        ง.  แมคโอเอส
        จ.  ระบบปฏิบัติการแบบเดสก์ท็อป" [. P  x, A7 Q* Z
5.  ระบบปฏิบัติการ____________ออกแบบมาเพื่อดำเนินงานกับไมโครโพรเซสเซอร์ของอินเทล7        ก.  วินโดวส์                                ข.  แมคโอเอส( X4 T7 p2 D! L( ]+ W. x2 [
        ค.  ลีนุกซ์                                ง.  ยูนิกซ์$ w1 I0 c" E0 Z# w0 I6 c/ x5 h
        จ.  นอร์ตัล. I+ F/ A) R5 _5 J* h
6.  ระบบปฏิบัติการ____________เป็นระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย  ที่ในระยะเริ่มต้นของการ)พัฒนาออกแบบมาเพื่อใช้กับเครื่องมินิคอมพิวเตอร์
        ก.  วินโดวส์                                ข.  แมคโอเอส9 y, P" B! p0 n) l/ \; w# \: W
        ค.  ลีนุกซ์                                ง.  ยูนิกซ์
        จ.  นอร์ตัล3 r2 v4 u# M3 K5 x' m, I9 @
7.  หากต้องการลบโปรแกรมที่ไม่ต้องการใช้งาน  รวมถึงไฟล์ที่เกี่ยวข้องออกจากฮาร์ดดิสก์  ควร
     เลือกใช้______________5 ^+ G0 M; m5 E2 i
        ก.  โปรแกรมสำรองข้อมูล                ข.  โปรแกรมปรับแก้ปัญหา
        ค.  โปรแกรมบีบอัดไฟล์                         ง.  โปรแกรมป้องกันไวรัส* q7 M& y7 d( x
        จ.  โปรแกรมยกเลิกการติดตั้ง        % Y+ O: s. ^: z1 r. E
8.  ไฟล์ซึ่งถูกแตกออกเป็นส่วนเล็ก ๆ  เพื่อให้บันทึกลงในเนื้อที่ว่างของฮาร์ดดิสก์ที่เหลืออยู่ได้
      เรียกว่า______________        ' y1 R5 G7 Y3 D: T* Q) [: f/ Q& m5 G
        ก.  Compressed                                ข.  Fragmented- l) P% v* z3 C% G, D6 M
        ค.  Lost                                        ง.  Uninstalled1 `7 r6 @' J& |1 }3 G3 ?! |
        จ.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง* o* `% b* x) c9 d
9.  ______________เป็นโปรแกรมยูทิลิตีที่ช่วยรวมไฟล์ให้เป็นเนื้อที่ต่อเนื่องกัน  และจัดระบบเนื้อ
     ที่ว่างบนดิสก์ให้อยู่ในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
        ก.  Disk  Cleanup                        ข.  Active  Desktop
        ค.  Sherlock                                ง.  Disk  Defragmenter  
        จ.  Resource  Locator
10.  Norton  SystemWorks  จัดเป็น_____________9 @; h$ @! E  R$ J$ A# {! z
        ก.  Web  service                                ข.  Troubleshooting  program
        ค.  Utility                                ง.  Utility  Suite
        จ.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

TOP

แบบทดสอบ$ b6 \: N5 V$ q  Q
; o3 e, a1 x0 Y1 K+ l7 U. ~
จงวงกลมล้อมรอบตัวเลือกที่ถูกที่สุด
1.  หน่วยระบบเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร5 S3 @" H. _( Q: z5 k' ^
        ก. ตู้ระบบ                                ข. แผงวงจรหลัก
        ค. ตู้ระบบและแชสซี                        ง. แชสซีและแผงวงจรหลัก
        จ. แชสซี. W3 ?0 {1 n, M( _; q1 {
2.  ______________ เป็นคอมพิวเตอร์มือถือที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย
        ก. หน่วยความจำแรม                        ข. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
        ค. พีดีเอ                                        ง. ซีพียู! N% }' `' v4 t6 P* _) m
        จ. ตู้ระบบ- o$ k) C; q: l3 ~, r7 ], ?
3.  แอสกี เอบซีดิก และ ยูนิโค้ด เป็นตัวอย่างของ  ______________
        ก. ระบบสองสถานะ                        ข. วงจรรวม
        ค. รูปแบบการเข้ารหัสเลขฐานสอง        ง.การ์ดอะแด็ปเตอร์2 z% g8 v$ p0 Y6 y' S
        จ. ไม่มีข้อถูก( s1 v6 g/ _& e$ g
4.  ______________ เชื่อมต่อการ์ดหรือแผงวงจรไฟฟ้าเข้ากับแผงวงจรหลัก& o2 z7 J' s, J! n( {
        ก. สล็อต                                ข. ส่วนเชื่อมต่อสำหรับส่งข้อมูล$ f3 K- V. g% L% J3 e' _* x
        ค. ยูนิโค้ด                                ง. พีซีการ์ด. M7 }! l2 ]2 i0 P2 u1 N6 J
        จ. พอร์ต
5.  หน่วยความจำแรมเป็นหน่วยความจำชนิดใด
        ก. หน่วยความจำแบบถาวร                ข. หน่วยความจำแบบชั่วคราว; D& @+ K2 \% E: R. K
        ค. หน่วยความจำแฟลช                        ง. หน่วยความจำสมาร์ทการ์ด
        จ. หน่วยความจำขยาย
6.  หน่วยความจำ______________ เป็นพื้นที่เก็บข้อมูลชั่วคราวที่มีความเร็วสูง โดยคอมพิวเตอร์จะ
     ตรวจเช็คว่าข้อมูลใดที่มีการใช้งานบ่อยๆ แล้วคัดลอกคำสั่งนั้นมาเก็บไว้
        ก. ซีมอส                                ข. รอม
        ค. แคช                                        ง. แฟลชแรม
        จ. แฟลชรอม
7.  ROM รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า ______________
        ก. เซมิคอนดัคเตอร์                        ข. สล็อต- E$ Q' _2 ^( j$ w' o+ G# b4 {
        ค. อะแด็ปเตอร์                                ง. เครือข่าย
        จ. เฟิร์มแวร์$ K, I( u8 t3 T& I( Y& k  u
8.  อะไรคือกลุ่มของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มาตรฐานที่เมื่อนำอุปกรณ์ติดตั้งเข้ากับส่วนบอร์ดเพิ่ม     ขยายแล้วอุปกรณ์ชนิดนั้นใช้งานได้ทันที* d. D3 W: H( I, {
        ก. พลักแอนด์เพลย์                        ข. ยูนิโค้ด
        ค. หน่วยระบบ                                ง. ISA
        จ. ไม่มีข้อใดถูก7 w% S1 c* W) G
9.  _____________ ใช้สำหรับส่งข้อมูลและเชื่อมต่อส่วนต่างๆ เข้ากับซีพียู คืออะไร+ t2 H% W+ i:        ก. อะแด็ปเตอร์                                ข. พอร์ตขนาน
        ค. พอร์ตอนุกรม                                ง. ISA8 d: A& E, a4 H3 k
        จ. เส้นทางบัส* V$ B$ H2 O2 g
10.  ชิปที่สามารถปรับเปลี่ยนค่าต่างๆ สำหรับระบบคอมพิวเตอร์ได้ ภายในประกอบด้วยข้อมูล   
       สำคัญที่ระบบคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องใช้งานทุกครั้งเมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
        ก. รอม                                        ข. แรม
        ค. TCP/IP                                ง. ซีมอส
        จ. ALU
จงวงกลมล้อมรอบตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุด
1.  _____________ ใช้สำหรับควบคุมตัวชี้โดยเลื่อนนิ้วไปมาหรือเคาะบนพื้นผิวของแผ่นสัมผัส
        ก. แผ่นสัมผัส                                ข. MICR
        ค. เมาส์                                        ง. ก้านควบคุม
        จ. ปากกาแสง
2.  เมาส์ _____________ เป็นเมาส์ชนิดที่ใช้แสงในการตรวจจับทิศทางเคลื่อนไหว
        ก. แบบกลไก                                ข. แบบใช้สาย
        ค. แบบไร้สาย                                ง. แบบชี้
        จ. แบบออพติคัล
3.  _____________ เป็นกล้องวิดีโอดิจิทัลชนิดหนึ่งที่สามารถจับภาพเคลื่อนไหวแล้วส่งผ่าน
     คอมพิวเตอร์ไปสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
        ก. OMR                                        ข. สแกนเนอร์
        ค. อุปกรณ์ตรวจจับเครื่องหมาย                ง. เว็บแคม
        จ. เครื่องอ่านพิกัดกราฟิก
4.  _____________ ใช้กระดาษและปากกาธรรมดาวางบนแผ่นอิเล็กทรอนิกส์แล้วผู้ใช้เพียงเขียน  
      หรือวาดภาพลงบนกระดาษ
        ก. สแกนเนอร์แบบแท่นนอน                ข. เครื่องอ่านพิกัดกราฟิก
        ค. กล้องดิจิทัล                                ง. แผ่นบันทึกดิจิทัล
        จ. สแกนเนอร์แบบพกพา
5.  _____________ เป็นมาตรฐานที่ทำให้เครื่องดนตรีสามารถเชื่อมต่อกับหน่วยระบบได้
        ก. UPC                                        ข. ffice:smarttags" />MIDI
        ค. OMR                                        ง. OCR
        จ. MICR
6.  อุปกรณ์แบบพกพาที่มีขนาดเท่ากับหนังสือและใช้ในการอ่านข้อมูลที่ดาวน์โหลดมาจาก
     อินเทอร์เน็ตคือ _____________
        ก. เครื่องอ่านแบบมือถือ                        ข. เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
        ค. ปากกาแสง                                ง. เครื่องอ่านพิกัดกราฟิก
        จ. แผ่นบันทึกดิจิทัล
7.  _____________ เป็นเครื่องพิมพ์สำหรับงานเฉพาะโดยใช้ผลลัพธ์จากเครื่องอ่านพิกัดกราฟิก  
     หรืออุปกรณ์รับข้อมูลเข้าที่เป็นกราฟิกอื่นๆ
        ก. โทรสาร                                ข. สแกนเนอร์แบบพกพา
        ค. เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท                        ง. พล็อตเตอร์
        จ. เครื่องพิมพ์เทอร์มินัล
8.  ลำโพงและหูฟังเป็นอุปกรณ์ _____________ ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
        ก. อุปกรณ์รับข้อมูลเสียง                        ข. เสียง
        ค. อุปกรณ์แสดงเสียง                        ง. อุปกรณ์มัลติฟังก์ชัน
        จ. ส่วนตัว
9.  _____________ เป็นอุปกรณ์ที่รวมเอาความสามารถของสแกนเนอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องโทรสาร
     และเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในเครื่องเดียวกัน
        ก. อุปกรณ์มัลติฟังก์ชัน                        ข. อุปกรณ์ส่งออก
        ค. อุปกรณ์รับเข้า                                ง. MICR
        จ. ดัมบ์เทอร์มินัล
10.  _____________ ใช้อินเทอร์เน็ตแทนการใช้ระบบโทรศัพท์ปกติในการทำให้บุคคลสามารถ
       ติดต่อสื่อสารกันได้
        ก. อุปกรณ์มัลติฟังก์ชัน                        ข. โทรสาร
        ค. ดัมบ์เทอร์มินัล                        ง. เทเลโฟน
        จ. อุปกรณ์ส่งออก

แบบทดสอบ
& z1 F# Q+ Q6 m- j4 K
จงวงกลมล้อมรอบตัวเลือกที่ถูกที่สุด
1.  _____________ เป็นหน่วยเก็บข้อมูลถาวรที่ใช้เก็บรักษาข้อมูลและโปรแกรม9 q; X( I5 Z6 p*        ก. หน่วยเก็บข้อมูลภายใน                        ข. หน่วยเก็บข้อมูลแบบลบเลือน
        ค. หน่วยเก็บข้อมูลไม่ลบเลือน                        ง. การบีบอัดไฟล์
        จ. หน่วยความจำอ่านได้อย่างเดียว
2.  _____________ เป็นกระบวนการเข้าถึงไฟล์บนดิสก์
        ก. การอ่าน                                        ข. การเขียน
        ค. การพิมพ์                                        ง. การทอดข้าม9 ]5 f5 k! B# C4 v
        จ. การแคช4 m0 l) m) Q- b
3.  ไม่สามารถเขียนไฟล์ลงในฟล็อปปี้ดิสก์ได้เมื่อร่องป้องกันการเขียนทับอยู่ในสภาพ  2 i& I- z(       _____________2 }7 X' h* f& u0 R1 K
        ก. ชิป                                                ข. เปิด
        ค. ปิด                                                ง. ปิดผนึก4 K. ]$ C( |# U/ |
        จ. ขัดขวาง% G3 @( P- {4 L; U
4.  ชื่อเรียกอีกอย่างของฟล็อปปี้ดิสก์คือ _____________  
        ก. ดิสเก็ต                                        ข. ดิสก์2 `' ^/ H& U- w& @
        ค. เฟล็กซิเบิลดิสก์                                ง. ฟล็อปปี้* W# V0 E4 ]8 Z4 H" t. `  {
        จ. ทั้งหมดที่กล่าวมาแล้ว2 V" Z0 O3 p: o& @5 F
5.  ฮาร์ดดิสก์ภายในมักจะถูกอ้างอิงเป็นไดรฟ์ _____________
        ก. A                                                ข. B
        ค. C                                                ง. ทางเลือก; v/ P1 m, F8 h4 _) Y
        จ. หลัก
6.  ฮาร์ดดิสก์ภายในเรียกอีกอย่างว่า _____________ เพราะถูกติดตั้งอยู่ภายในหน่วยระบบ
        ก. ฮาร์ดดิสก์อัดแน่น                                ข. ฮาร์ดดิสก์แบบพีซีการ์ด
        ค. ดิสก์ยึดติดกับที่                                ง. ดิสก์เคลื่อนย้ายได้  ]8 `2 T8 N) i; v0 K' p
        จ. ฮาร์ดดิสก์กล่อง
7.  _____________ เป็นสื่อเก็บข้อมูลที่ใช้การเข้าถึงแบบเรียงลำดับ
        ก. ฟล็อปปี้ดิสก์                                        ข. ฮาร์ดดิสก์  g# }7 t1 q) [" O0 p* l- P
        ค. เทปแม่เหล็ก                                        ง. ซีดีรอม$ U* ]! {! V9 Y3 {' }
        จ. วอร์ม
8.  ฮาร์ดดิสก์ _____________ เป็นฮาร์ดดิสก์บรรจุอยู่ในกล่องพลาสติกแข็งสามารถถอดออกได้
        ก. ไฟล์                                                ข. ตลับ
        ค. ประยุกต์                                        ง. อัดแน่น! q0 e0 B0 Y+ W' O# [% A
        จ. กล่อง
9.  _____________ แบบพวงกุญแจ กะทัดรัดมากจนสามารถห้อยบนพวงกุญแจหรือสร้อยคอได้
        ก. กระแสข้อมูล                                        ข. ฮาร์ดไดรฟ์6 f& y- t; J! e, |) T6 {& O
        ค. หน่วยขับดิสเก็ต                                ง. หน่วยขับจานแสง; k4 L9 @. @5 d. P: v1 u
        จ. การ์ดหน่วยความจำแฟลช8 J+ L1 K# f! R* d  F8 x$ o
10.  _____________ สามารถบรรจุวีดีโอคุณภาพสูงได้เกินสองชั่วโมง เทียบได้กับที่เราพบเห็นกัน   , p6 }& F5 x1 V( J' x! a( P
      ในโรง ภาพยนตร์
        ก. ซีดีอาร์ดับเบิลยู                                ข. ซีดี% V$ }( n4 o; D* {, V
        ค. ซีดีรอม                                        ง. ดีวีดีอาร์
        จ. ดีวีดีรอม
แบบทดสอบ, l, N* r6 n3 y; Z. `( {
จงวงกลมล้อมรอบตัวเลือกที่ถูกที่สุด
1.  โมดูเลชันและดีโมดูเลชัน เป็นกระบวนการของ _____________
        ก. อุปกรณ์เชื่อมต่อ                                ข. จุดต่อ
        ค. โมดูเลเตอร์                                        ง. โมเด็ม
        จ. โอเอไอ7 y9 b/ o6 t' E2 y2 T) f3 Y
2.  สายโทรศัพท์มาตรฐานและโมเด็มให้บริการที่เรียกว่า _____________- I$ m, b3 {: I7 h. j* v&   ก. สถาปัตยกรรมเครือข่าย                        ข. บรอดแบนด์) k1 d0 ~$ m- @) D2 B
        ค. หมุนโทรศัพท์                                ง. การรับส่งข้อมูล
        จ. ช่องสื่อสาร  M  J# _) B. Y
3.  ข้อใดเป็นระบบสื่อสารแบบไร้สายในพื้นที่ใกล้ๆ
        ก. ระบบแลน                                        ข. ไมโครเวฟ% L/ ?* P& [* I/ o
        ค. ระบบแลนไร้สาย                                ง. ระบบแมน
        จ. ดาวเทียม! o) n3 C/ I- u' t+ H6 r& _- W5 O
4.  ตู้เอทีเอ็มสำหรับฝากถอนเงินของธนาคารใช้รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใด
        ก. เครื่องปลายทาง                                ข. จุดต่อจุด6 h) k7 n3 A2 r! J) `3 G
        ค. ระบบเครือข่ายรับ-ให้บริการ                        ง. ระบบไร้สาย
        จ. แผ่นวงจรเครือข่าย
5.  _____________ คือการวัดความจุของช่องทางสื่อสาร- o: h5 h5 a' J$ ^+ M
        ก. โพรโทคอล                                        ข. แพ็กเก็ต
        ค. สถาปัตยกรรมเครือข่าย                        ง. ไอพีแอดเดรส4 j: G8 I1 o* P$ y. E
        จ. แบนด์วิดท์* H" I- C" v- M: q9 l( J
6.  เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะมีเลขที่ที่ไม่ซ้ำกันเรียกว่า _____________  
        ก. แพ็กเก็ต                                        ข. โพรโทคอล, T% r9 f* n# q9 P: `: g& V
        ค. ไอพีแอดเดรส                                        ง. แบนด์วิดท์
        จ. บริดจ์9 ^; A4 y: f( C2 Z' {; G; B
7.  โพรโทคอลพื้นฐานในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตคือ _____________6 _% \/ q7 h+ c0 [1 C+ ~
        ก. TCP/IP                                        ข. OSI' q/ u) t( m) r( X; ^$ Y8 j
        ค. GPS                                                ง. DSL
        จ. NOS
8.  _____________ เป็นการอธิบายว่าเครือข่ายมีการจัดการอย่างไร และทรัพยากรต่างๆ สามารถ
     ทำงานด้วยกันได้อย่างไร4 k; `: [  i* A$ ~9 g; w/ V
        ก. โทโพโลยี                                        ข. ช่องสัญญาณการสื่อสาร
        ค. ระบบแบ่งปันทรัพยากร                        ง. สถาปัตยกรรมเครือข่าย( z" y* u0 @+ ]/ s! C0   จ. ระบบบริการตั้งชื่อโดเมน+ o  V: I+ r$ _# @
9.  _____________ ควบคุมและทำงานร่วมกันระหว่างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ บนเครือข่าย% D/ d" }! g" U+ ?
        ก. TCP/IP                                        ข. NOS
        ค. DNS                                                ง. OSI
        จ. ไม่มีข้อถูก
10. ในเครือข่ายแบบ _____________ แต่ละอุปกรณ์ในเครือข่ายจะมีการควบคุมการสื่อสารโดยแต่        ละอุปกรณ์เอง
        ก. เครื่องแม่ข่าย                                        ข. เครื่องลูกข่าย
        ค. ระบบบัส                                        ง. ระบบแบ่งปันทรัพยากร. |4 X  }2 P: L/ ~0 r& U0 K
        จ. การหยั่งสัญญาณ

TOP

thank you very much

TOP

ขอบคุณนะครับ

TOP

ขอบคุณ

TOP

ดี  ขอบคุณมาก

TOP

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง